Chuyên mục: Văn Bản Pháp Luật

Luật nghĩa vụ quân sự

Luật nghĩa vụ quân sự

Luậ nghĩa vụ quân sự quy định về nghĩa vụ, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

Luật thú y

Luật thú y

Luật thú ý quy định về cách phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, chế biến động vật áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động thú y tại Việt Nam.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Luật kiểm toán nhà nước

Luật kiểm toán nhà nước

Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước.

Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ qua, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định tại Luật này.

Luật ngân sách nhà nước

Luật ngân sách nhà nước

Luật ngân sách nhà nước quy định về chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Luật an toàn vệ sinh lao động 2019

Luật an toàn vệ sinh lao động 2019

Luật an toàn vệ sinh lao động 2019 quy định việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; chính sách chế độ đối với người lao đồng; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức cấ nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước CHXHCNVN đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Luật an toàn thông tin mạng

Luật an toàn thông tin mạng

Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và nhân dân

Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và nhân dân

Luật hoạt động giám sát Quốc hội và nhân dân là những hoạt động giám sát của Quốc hôi, UB thường vụ hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát.