Chuyên mục: Văn Bản Pháp Luật

Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Luật sửa đổi bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật sửa đổi bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật sửa đổi bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt cho các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm hoặc chỉ sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều về thuế

Luật sửa đổi bổ sung một số điều về thuế

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 71/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ […]

Luật công an nhân dân

Luật công an nhân dân

Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật giáo dục nghề nghiệp

Luật giáo dục nghề nghiệp

Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Pháp lệnh cảnh sát môi trường

Pháp lệnh cảnh sát môi trường

Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát môi trường; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Áp dụng đối với Cảnh sát môi trường, cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Luật tổ chức chính phủ

Luật tổ chức chính phủ

Luật tổ chức chính phủ nói về những giá trị của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Luật tổ chức chính quyền địa phương

Luật tổ chức chính quyền địa phương

Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính như tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.