Chuyên mục: Văn Bản Pháp Luật

Nghị định 63/2019/NĐ-CP

Nghị định 63/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, […]

Nghị định 64/2019/NĐ-CP

Nghị định 64/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 64/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2013/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH […]

Nghị định 65/2019/NĐ-CP

Nghị định 65/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 65/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY […]

Nghị định 66/2019/NĐ-CP

Nghị định 66/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 66/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 […]

Nghị định 67/2019/NĐ-CP

Nghị định 67/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 67/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH, MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ […]

Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Nghị định 68/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 68/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; […]

Nghị định 69/2019/NĐ-CP

Nghị định 69/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 69/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ […]

Nghị định 70/2019/NĐ-CP

Nghị định 70/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 70/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ […]

Nghị định 71/2019/NĐ-CP

Nghị định 71/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 71/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT VÀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Luật tổ […]

Nghị định 72/2019/NĐ-CP

Nghị định 72/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 72/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2010/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2010 VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ […]